Isä Meidän -rukous, Osa 7: Jumalan Tahto – Matt. 6:11

Johdanto

Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaissa. Eikö Jumalan tahto muka tapahdu tällä hetkellä maan päällä? Onko mahdollista, että Jumala ei saa tahtoaan läpi?

Raamatusta käy ilmi, että Jumalan tahdon voi luokitella kolmeen eri kategoriaan:

1. Jumalan niin sanottu suvereeni eli kaikkivoipainen tahto. Esimerkkinä tästä on se, kuinka aikojen lopussa Jeesus tulee hallitsemaan kaikkia kansoja. Tämä on Jumalan suvereeni eli kaikkivoipainen tahto ja sitä ei mikään mahti maailmassa pysty mitenkään estämään. Muita esimerkkejä Jumalan suvereenista tahdosta ovat:

Kaikki nämä asiat tapahtuivat, koska Jumala oli päättänyt näin käyvän. Jumala päätettyä jonkin asian tapahtuvan, mikään mahti ei pysty sitä estämään.

2. Toinen kategoria Jumalan tahdosta on hänen määräyksellinen tahtonsa. Esimerkiksi, älä varasta. Jumala on paljastanut meille tahtonsa ja antanut määräyksen, että meidän ei tulisi varastaa. Muita esimerkkejä Jumalan määräyksellisestä tahdosta ovat:

 • Älkää tulko juovuksiin (Ef. 5:18).
 • Rakastakaa vihollisianne (Matt. 5:44).
 • Pitäkää hyvä omatunto (1 Piet. 3:16) .

3.Kolmas kategoria on Jumalan implisiittinen eli epäsuorasti paljastettu tahto. Toisin sanoen vaikka tiettyjen asioiden suhteen ei ole ehdottomia määräyksiä annettukaan, niin Raamatusta käy kuitenkin ilmi, mikä Jumalan tahto näiden asioiden suhteen on. Esimerkkejä Jumalan implisiittisestä tai epäsuorasti paljastetusta tahdosta ovat mm. Jumalan asioiden opettaminen perheessämme ja avioero. Näistä lisää vähän myöhemmin.

Jumalan tahdon voi siis luokitella kolmeen eri kategoriaan. Hänen:

 1. Suvereeni eli kaikkivoipainen tahto
 2. Määräyksellinen tahto
 3. Implisiittinen tahto

Mihinkä näistä kolmesta Jumalan tahdon kategoriasta viittaamme rukoillessamme ”tapahtukoon sinun tahtosi”? Mikä on vastauksesi. Mieti tätä hetken aikaa. Vastaus kuuluu, että meidän tulee rukoilla kaikkien Jumalan tahtomisluokkien puolesta.

 

Jumalan kaikkivoipainen tahto

Aloitetaan Jumalan kaikkivoipaisesta tahdosta. Miksi edes rukoilisimme sen tapahtuvan? Kuten aiemmin totesimme, jos Jumala on kaikkivoipaisuudessaan päättänyt jonkin asian tapahtuvan, niin kyllä se tapahtuu, rukoilemme sen puolesta tai emme.

Danielin kirja auttaa meitä löytämään vastauksen. Siellä luemme Danielin rukoilevan Jumalan kaikkivoipaisen tahdon puolesta. Jumala oli luvannut Jeremian kirjassa vapauttaa Israelin Babylonian pakkosiirtolaisuudesta 70 vuoden jälkeen. Daniel luku 9 kertoo meille, että kun Daniel lukiessaan Jeremian kirjaa (Jer. 25:11) hän tuli tästä tietoiseksi ja hän alkoi rukoilla tämän Israelin vapauttamisen puolesta. Tarvitsiko Danielin rukoilla Israelin vapautusta Babylonian pakkosiirtolaisuudesta, tai sitä ei olisi tapahtunut? Ei tietenkään. Jos Jumala on luvannut jonkun asian tapahtuvan, se kyllä tapahtuu. Samalla Jumala on kuitenkin itse kehottanut meitä rukoilemaan hänen tahtonsa puolesta Isä meidän -rukouksessa, kuten myös muualla Raamatussa (1. Joh. 5:14, Matt. 6:10).

Toisin sanoen Jumalan määräyksellinen tahto on, että rukoilemme hänen kaikkivoipaisen tahdon toteutumisen puolesta. Sanon tämän uudestaan: ”Jumalan määräyksellinen tahto on, että rukoilemme hänen kaikkivoipaisen tahdon toteutumisen puolesta”. Luukkaassa on hyvä konkreettinen esimerkki tästä, Luuk. 10:2: Ja hän sanoi heille: “Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.

Jumala käskee meitä rukoilemaan, että hän lähettäisi lähetyssaarnaajia saarnaamaan evankeliumia, vaikka tiedämme Matteuksen 24:14 perusteella (katso myös Mark. 13:10, Luuk. 24:47), että evankeliumia tullaan saarnaamaan kaikkialla maailmassa ennen kuin lopun ajat koittavat. Miksi siis rukoilla lähetyssaarnaajien lähettämisen puolesta? Jos evankeliumi saarnataan kaikkialla maailmassa, merkitsee tämä väistämättä sitä, että Jumala lähettää lähetyssaarnaajia. Miksi siis rukoilisimme sellaisten asioiden puolesta, joista Jumala on jo päättänyt? Tähän on kaksi vastausta. Ensinnäkin Jumala käskee meitä tekemään niin. Toiseksi, Jumalan käskyjen noudattamisesta seuraa aina siunauksia ja Jumalan tahdon puolesta rukoileminen tuo mukanaan oikean siunausten aallon.

Tässä heti yksi esimerkki, joka tulee mieleeni: Ajattele kuinka rohkaisevaa se olisi, jos rukoilisit seurakuntasi lähettävän lähetyssaarnaajan jonnekin ja sitten käy juuri näin. Kun tunnet Pyhän Hengen rohkaisevan sinua rukoilemaan jonkin asian puolesta, älä sivuuta tätä tunnetta. Pyhä Henki ohjaa ja opastaa sinua Jumalan tahdossa.

Toinen siunaus Jumalan tahdon rukoilemisen puolesta on se, että Jumalan tahto on koko ajan tuoreena muistissamme. Tämä auttaa meitä asennoittamaan elämämme ja tekomme paremmin Jumalan tahdon mukaisesti ja sen alaisuuteen. Tämän seurauksena Jumala pystyy käyttämään meitä tehokkaampina työkaluina työssään. Jumalan työkaluna oleminen taas on suuri kunnia jo itsessään, mutta Jumala myöskin lupaa meille, että ikuisuudessa jokainen tullaan palkitsemaan tekojensa mukaan (Matt. 16:27). Tämä on oikeata siunausten sarjatulta ja kaikki saa alkunsa siitä, että rukoilemme Jumalan käskemien asioiden puolesta, jopa niiden asioiden puolesta, jotka Jumala on jo kaikkivoipana päättänyt ja jotka tapahtuvat rukoilemme niiden puolesta tai emme.

Rukoillessamme Jumalan tahdon puolesta, Jumala siis siunaa meitä. Jumalan tahto on paremmin mielessämme, kun jatkuvasti rukoilemme sen puolesta. Sen seurauksena elämämme on suuremmalla todennäköisyydellä enemmän Jumalan tahdon mukaista, jonka seurauksena Jumala pystyy käyttämään meitä tehokkaampina työkaluina todistamaan muille, jonka seurauksena Jumala tulee palkitsemaan meitä runsaammin iankaikkisuudessa. Kun taas näemme Jumalan käyttävän meitä yhä useammin työkalunaan, tunnemme Jumalan läsnäolon elämässämme voimakkaammin, jonka seurauksena luotamme häneen enemmän, jonka seurauksena hän voi käyttää meitä vieläkin tehokkaammin, jonka seurauksena luotamme häneen vieläkin enemmän, jonka seurauksena hän voi käyttää meitä vieläkin tehokkaammin ja tämä kehä voi jatkua loputtomiin. Kaikki tämä taas johtaa ylistävämpään sydämeen ja rauhallisempaan sieluun. Kuten sanoin, Jumalan tahdon puolesta rukoileminen tuo mukanaan oikean siunausten ryöpyn.

 

Jumalan määräyksellinen tahto

Siirrytään seuraavaksi Jumalan määräykselliseen tahtoon. Mitä asioita Jumala on määrännyt meitä tekemään? Luokittelen nämä kahteen kategoriaan:

 1. Suorat käskyt tai komennot, jotka Jumala on antanut meille.
 2. Asiat, joiden puolesta Jumala on käskenyt meitä rukoilemaan eli ”rukouskäskyt”.

Suorat käskyt Raamatussa on monta asiaa, joita Jumala on käskenyt meitä tekemään tai jättämään tekemättä. Riippuen siitä, mikä tulkitaan käskyksi ja mikä ei, Vanhassa testamentissa on kutakuinkin 600 käskyä (http://en.wikipedia.org/wiki/613_commandments) ja Uudessa testamentissa noin 1000 (https://www.cai.org/bible-studies/1050-new-testament-commands, aihekohtainen luettelo: http://www.biblicalresearchreports.com/categorizedcommands.php).

Huomionarvoinen seikka Vanhan testamentin käskyistä on, että ne annettiin Israelin kansalle eikä kristityille. Jotkut lait annettiin, jotta israelilaiset tietäisivät, miten totella ja miellyttää Jumalaa (esim. kymmenen käskyä). Uhrijärjestelmän lakien tarkoitus taas oli kertoa heille, miten Jumalaa tuli palvoa ja kuinka synnit sovitetaan. Ruoka- ja pukeutumissääntöjen tarkoitus taas oli yksinkertaisesti erottaa israelilaiset muista kansoista, etteivät heidän pakanalliset tapansa turmelisi israelilaisia. No miten ruoka- tai pukeutumissäännöt estävät muiden kansojen pakanallisia tapoja turmelemasta israelilaisia? Hyvin yksinkertaista: Jos pukeudut eri lailla kuin muut ja syöt eri ruokia, niin se automaattisesti vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä. Ihmiseth Yksinkertaista eikö vain? Mikään Vanhan testamentin laki ei kuitenkaan päde meihin tänään. Kun Jeesus kuoli ristillä, hän täytti Vanhan testamentin lain meidän puolestamme, joten me emme ole enää sen alla. (Room. 10:4; Gal. 3:23-25; Ef. 2:15).

Vanhan testamentin lain sijasta olemme Kristuksen lain alaisia, Gal. 6:2: Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain.

Mikä tämä Kristuksen laki on? Jeesus sanoi seuraavasti, Matt. 22:37-40: ”…Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat”.

Näitä kahta käskyä noudattamalla toteutamme kaiken sen, mitä Jeesus haluaa meidän tekevän. Kaikki Raamatun moraaliset käskyt ovat vain näiden kahden käskyn alaluokkia. Kuitenkaan tämä ei tarkoita sitä, että Vanhan testamentin laki on merkityksetön nykyaikana.(Lue lisää:http://www.gotquestions.org/Suomi/kristitty-laki.html)

Monet Vanhan testamentin käskyistä koskevat Jumalan ja lähimmäisen rakastamista. Voimme käyttää niitä ohjenuorana näillä alueilla. Kymmenen käskyä oli itse asiassa koko Vanhan testamentin lain yhteenveto. Nämä käskyt on toistettu Uudessa testamentissa, paitsi käsky sapatin noudattamisesta. Jos rakastamme Jumalaa kaikesta sydämestämme, niin silloinhan emme häpeä häntä (2. Tim. 1:8), olemme hänelle kuuliaisia (Jaak. 4:7), ylistämme häntä (Hepr. 13:15), palvelemme häntä (Hepr. 12:28), jne.

Jos taas rakastamme lähimmäisiämme niinkuin itseämme, niin silloinhan emme varasta heiltä (2. Moos. 20:15), tapa heitä (2. Moos. 20:13), kadehti heitä (2. Moos. 20:17), vaan rukoilemme heidän puolestaan (1. Tim. 2:1), autamme heitä (Matt. 5:42), itkemme heidän kanssaan, iloitsemme heidän kanssaan (Room. 12:15), jne.

Tässä muutamia muita esimerkkejä Uuden testamentin yli tuhannesta käskystä:

7 pidättäytymistä vaativaa asiaa, esimerkiksi:

 • Lihallisista himoista (1. Piet. 2:11)

7 vältettävää asiaa, esimerkiksi:

 • Tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä (2. Tim. 2:23)
 • Tyhjiä puheita (1. Tim 6:20)

30 ”älkää olko” asiaa, esimerkiksi:

 • Juopuneet viinistä (Ef. 5:18)
 • Mukautuneet tähän maailmaan (Room. 12:2)
 • Ja tässä yksi erittäin sopiva käsky tämänpäiväistä saarnaa ajatellen: älkää olko ymmärtämättömät Jumalan tahdon suhteen (Ef. 5:17)

12 yllemme puettavaa asiaa, esimerkiksi:

 • Herra Jeesus Kristus (Room. 13:14)
 • sydämellisyys, armahtavaisuus, ystävällisyys, nöyryys, sävyisyys, pitkämielisyys (Kol. 3:12)
 • Jumalan koko sota-asu (Ef. 6:11,13)

Ja tämä luettelo tosiaan jatkuu vielä monen monella eri käskyllä, mutta siirrytään nyt rukokuskäskyihin. (koko luettelon voi lukea täältä englanninkielisenä: https://www.cai.org/bible-studies/1050-new-testament-commands)

 

Rukouskäskyt

Uudessa testamentissa on myös monta käskyä, jotka liittyvät suoraan rukoilemiseen. Koska rukoilu on saarnasarjamme aiheena, niin haluan kiinnittää erityistä huomiota tähän. Jumala haluaa ja käskee meitä rukoilemaan erityisten asioiden puolesta. Tässä muutamia esimerkkejä niistä:

Vihollistemme puolesta

Matt. 5:44: ”Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,”

Kiusausten välttämisen puolesta

Matt. 26:41: ”Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko.”

Kaikkia Isä meidän -rukouksessa lueteltuja asioita

Jumala tietenkin käskee meitä rukoilemaan kaikkien asioiden puolesta, joita hän meille Isä meidän -rukouksessa opettaa. Pyhitetty olkoon hänen nimensä, tulkoon hänen valtakuntansa, tapahtukoon hänen tahtonsa, jne.

Evankeliumin todistusmahdollisuuksien puolesta

Kol. 4:3: ”rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta…”

Kaikkien ihmisten puolesta

1. Tim. 2:1: ”Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,”

Kuningasten ja esivallan puolesta (Suomessa tämä voisi vastata presidenttiä, ministereitä, eduskunnan jäseniä ja virkamiehiä)

1. Tim. 2:2: ”kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.”

Helpotusta kaikenlaisista vaivoista

Jaak. 5:13 ”Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon;”

Evankeliumin nopean leviämisen puolesta

2. Tess. 3:1: ”Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne, ”

Viisauden saamiseksi

Jaak. 1:5: ”Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.” (Katso myös Ef. 1:16-17)

Haluan teidän kiinnittävän erityistä huomiota tähän. Jumala käskee niitä, joilta puuttuu viisautta, anomaan sitä Häneltä. Eikä siinä kaikki. Jumala LUPAA täyttää tämän rukouksen. Jaak. 1:5: ”Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.” Jumala lupaa antaa meille lisää viisautta, jos vaan pyydämme sitä! Emmekö me kaikki voisi käyttää lisää viisautta etenkin hengellisissä asioissa? Tämä on sellainen pyyntö, jota suosittelen rukoiltavaksi erittäin usein. Miten hullua olisi olla pyytämättä viisautta, kun Jumala itse on sitä luvannut meille antaa, jos me vain sitä pyydämme. Mieti vain mikä valtava positiivinen vaikutus lisääntyneellä viisaudella on muuhun hengelliseen elämääsi ja ymmärrykseesi.

 

Jumalan implisiittinen tahto

Kolmas kategoria Jumalan tahdosta on hänen implisiittinen eli epäsuorasti paljastettu tahto. Toisin sanoen vaikka tiettyjen asioiden suhteen ei ole ehdottomia määräyksiä annettukaan, niin Raamatusta käy kuitenkin ilmi, mikä Jumalan tahto näiden asioiden suhteen on. Esimerkki tästä on perheen johtaminen Jumalan asioissa: Jumala sanoi Aabrahamista 1. Moos. 18:19: ”Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on…”

Psalmit 78:3-4: ”Mitä olemme kuulleet, minkä olemme saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille kertoneet, sitä me emme heidän lapsiltansa salaa, vaan me kerromme tulevalle polvelle Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja ihmeistänsä, jotka hän on tehnyt.” (Katso myös 1. Moos. 22:6-7, 5. Moos. 6:4-7, Joos. 24:15, Ef. 6:4, 1. Tim. 3:4-5)

Raamatussa ei siis varsinaisesti ole suoraa käskyä opettaa Jumalan asioita perheessämme. Kuitenkin käy varsin selvästi ilmi, että tämä on Jumalan tahdon mukaista. (Hyvä artikkeli aiheesta: http://www.gotquestions.org/suomi/hyva-vanhempi.html)

Toinen esimerkki Jumalan epäsuorasta tahdosta on avioero. Malakia 2:14-16 sanoo Jumalan vihaavan avioeroa. Kuitenkin Jeesus sanoo, että avioeroja alettiin sallimaan ihmisten sydämien kovuuden tähden, vaikka alusta asti ei näin ollut, Matt. 19:5-8:

”…’Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”

He sanoivat hänelle: “Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet?”

Hän sanoi heille: “Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin.”

Jumalan tahto siis on, että ihmiset eivät eroaisi, mutta se on kuitenkin sallittua ja mahdollista. Jeesus silti tarkentaa, että haureus on ainoa syy, jonka takia saa erota.

 

Käytännön sovellutukset

Olemme nyt käyneet läpi esimerkkejä kaikista kolmesta Jumalan tahdon kategoriasta ja Raamatusta löytyy yli tuhat esimerkkiä lisää. Silloin tällöin tuntuu kuitenkin siltä, että monen mielestä Jumalan tahto on yksi maailmankaikkeuden visaisimpia mysteereitä. Näin ei ole. Jumalan tahto on itse asiassa vallan selkeä. Raamatussa on suoraan sanottu, mikä Jumalan tahto on monen asian suhteen. Meidän on myös aika helppo itse päätellä monia asioita, jotka ovat Jumalan tahto, vaikka emme muistaisikaan käsitelläänkö Raamatussa kyseistä asiaa vai ei.

No miten voin muka päätellä Jumalan tahdon?

Meidän täytyy vain miettiä, mikä voisi olla Jumalan tahdon mukaista. Olisiko se Jumalan tahto, että rakastaisimme häntä enemmän (5. Moos. 6:5)? Totta kai! Rukoilkaamme siis sen puolesta. Entä olisiko se Jumalan tahto, että:

 • Arvostaisimme häntä enemmän (Fil. 4:7)
 • Luottaisimme häneen enemmän (Sanan. l. 3:5-6)
 • Lukisimme hänen sanaansa useammin (Kol. 3:16)
 • Kasvattaisimme Jumalaa kunnioittavia lapsia (Ef. 6:4)
 • Täyttäisimme Raamatun mukaiset roolit perheessämme (Kol. 3:18-19)

Totta kai nämä kaikki asiat ovat Jumalan tahto. Ei näitä ole kovin vaikeaa päätellä.

Jumalan tahdon tietäminen ei itse asiassa ole ollenkaan vaikeaa. Kun rukoilemme Jumalan tahdon tapahtumista, meidän täytyy kuitenkin varoa yhtä vaarallista asiaa, nimittäin tekopyhyyttä. Älkäämme ensiksi rukoilko ”tapahtukoon sinun tahtosi” ja sen jälkeen autoa ajaessamme kiroile voimakkaasti (Room. 12:14), jonkun törppöillessä edessämme liikenteessä. Älkäämme rukoilko ”tapahtukoon sinun tahtosi” ja sitten kohtele vanhempiamme (Ef. 6:2) tai puolisoamme epäkunnioittavasti. Älkäämme rukoilko ”tapahtukoon sinun tahtosi” ja sitten halveksi Jumalaa, kun elämäämme tulee vastoinkäymisiä kuten työpaikan menetys tai sairaus ja emme luota hänen lupaukseensa hoitaa kaikkea parhaaksemme (Room. 8:28).

Roomalaiskirje 12:2 kertoo meille Jumalan tahdon olevan hyvä, otollinen ja täydellinen. Huomaa, että tämä ei tarkoita sen olevan aina helppoa. Jumalan tahto oli, että Jeesus kuolee ristillä meidän puolestamme. Ei se ollut Jeesukselle helppoa. Kuitenkin se oli Jumalan hyvä ja täydellinen tahto, joka oli kaikkien parhaaksi. Älkäämme siis rukoilko ”tapahtukoon sinun tahtosi” ja sitten halveksi Jumalaa, kun hänen tahtonsa ei harmonisoidu omien halujemme ja himojemme kanssa.

Aina välillä joku kertoo minulle, että hän etsii Jumalan tahtoa jonkun asian suhteen, josta Raamattu on ihan selvästi meitä informoinut. Esimerkiksi: ”Yritän saada selville, onko se Jumalan tahto, että menen naimisiin tämän henkilön kanssa, joka ei usko Jumalaan.” Tietenkään se ei ole Jumalan tahto, joten älä yritä aivopestä itseäsi luulemaan, että se olisi. Miten luulet, että avioliitto uskottoman kanssa vaikuttaa sinun omaan suhteeseesi Jumalan kanssa? Kannustaako uskoton puolisosi sinua lähempään kanssakäymiseen Jumalan kanssa samalla tavalla kuin Jumalaan uskova puoliso? Entä jos saatte lapsia? Onko lapsille parempi, että perheessä on yksi vai kaksi Jumalaan uskovaa vanhempaa? Ei Jumala turhaan Raamatussa jatkuvasti kehota ihmisiä, etteivät he naisi uskottomia. Esimerkiksi 5. Moos. 7:3 puhuessaan Jumalattomista kansoista: Älä lankoudu heidän kanssansa; älä anna tyttäriäsi heidän pojillensa äläkä ota heidän tyttäriänsä pojillesi vaimoiksi. Sillä he viettelevät sinun poikasi luopumaan minusta ja palvelemaan muita jumalia;…” (Lisää jakeissa 2. Kor 6:14, 1. Kor. 15:33, Sananl. 22:25)

Entä jos Jumala kuitenkin haluaa minun avioituvan tämän uskottoman henkilön kanssa, jotta voisin kertoa hänelle Jeesuksesta? Ei Jumala halua sinun sivuuttavan hänen neuvojaan pelastaakseen Mikon tai Maijan. Muistakaamme, että meidän Jumalamme loi maailmankaikkeuden sanansa voimalla. Eiköhän hän voi pelastaa kenet tahansa ilman, että sinun täytyy ”auttaa” häntä siinä olematta kuuliainen hänen sanalleen. Jumalan tahto on erittäin selvä, joten lopeta tekosyiden etsintä lihallisten himojesi täyttämiseksi. Siitä tässä on aina loppujen lopuksi kysymys.

Jos kuitenkin olet jo naimisissa uskottoman puolison kanssa, niin huomaa myös, että se ei oikeuta avioeroon, kuten ei mikään muukaan paitsi haureuden tekeminen. Ja haureus kysymyksissäkin ero on sallittu, mutta ei vaadittu. Jopa aviorikoksen tapahduttua aviopari voi Jumalan armon avulla oppia antamaan anteeksi ja ruveta rakentamaan avioliittoaan uudestaan. Jumala on antanut meille anteeksi paljon enemmän. Voimme varmasti seurata hänen esimerkkiään ja antaa anteeksi jopa aviorikoksen (Ef. 4:32), ainakin tapauksissa, joissa puoliso tekee parannuksen eikä jatka seksuaalista moraalittomuuttaan*. (*Lisää aiheesta:http://www.gotquestions.org/Suomi/avioero-uudelleen-avioituminen.html) Aina välillä joku miettii avioeroa, koska syystä tai toisesta ei tule toimeen puolisonsa kanssa. Hän sanoo etsivänsä Jumalan tahtoa tämän asian suhteen. Ei sitä tarvitse etsiä mistään muualta kuin Raamatusta ja Jumalan tahto käy sieltä harvinaisen selväksi tämän asian suhteen, Matt. 19:9: ”Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin…”.

Ehkä välillä mietit, että elämäsi olisi paljon helpompaa, jos olisit nainut jonkun toisen tai jäänyt sinkuksi. Ehkä se on totta. Mutta Jumala käyttää juuri näitä koettelemuksia tekemään sinusta yhä pyhemmän ja Jeesuksen kaltaisen. Älä juokse karkuun. Muista tämä kun sinua ei arvosteta, kohdellaan väärin ja kritisoidaan. Mikä on elämämme tarkoitus? Että se olisi helppoa? Ei, vaan että olisimme yhä enemmän Jeesuksen kaltaisia ja että Kristus heijastuisi elämästämme muille ympärillemme. Ja miten Jumala saavuttaa tämän elämässämme? Koettelemusten kautta. Kun koettelemuksissamme luotamme Jumalaan ja Hänen armoonsa. Älä pidä helppoa elämää ensimmäisenä tavoitteenasi, vaan hengellistä kasvua. Jumala vaikuttaa elämässäsi, älä kamppaile sitä vastaan. Muista miten sävyisästi Jeesus kohteli ihmisiä, jotka kohtelivat häntä kaltoin. Ja muista Sananlaskut 15:1: Leppeä vastaus taltuttaa kiukun, mutta loukkaava sana nostaa vihan. Muista tämä ensi kerralla jonkun sanoessa pahasti sinua vastaan. Vastaa takaisin lempeästi. Yllätyt, millainen vaikutus tällä on.

Entä jos puolisoni on väkivaltainen? Rukoile Jumalalta ratkaisua asiaan. Ehkä sinun on esimerkiksi viisainta muuttaa väliaikaisesti pois, kunnes turvallisuutesi ei ole enää uhattuna tai ottaa yhteyttä tarvittaessa seurakunnan vanhimpiin, asianmukaisiin viranomaisiin tai muihin tahoihin. Vaihtoehtoja on. Jumalan mukaan avioero ei kuitenkaan ole yksi niistä. Tiedän, että tämä ei ole mieluista tai helppoa kuultavaa monelle, mutta emme voi valita Raamatusta tai Jumalan tahdosta osia jotka ovat mieluisia ja helppoja toteuttaa. Välillä Jumalan tahdon noudattaminen voi olla erittäin vaikeaa, mutta ei Jumala luvannutkaan sen olevan helppoa. Lopulta Jumalan tahdon noudattaminen on kuitenkin aina parhaaksemme, vaikka se tuntuu joskus vaikealta. Kysymys on: luotatko Jumalaan?

Haluan kuitenkin myös sanoa, että eronneen tai uudelleen avioituneen uskovan ei kuitenkaan pitäisi tuntea olevansa yhtään vähemmän Jumalan rakastama vaan hänen on muistettava, että Jumala on antanut meille kaikki syntimme anteeksi. Eläköön kukin Jumalalle kuuliaista elämää siinä asemassa, jossa elämässään sattuu olemaan (1. Kor. 7:8-40). Muistakaamme myös, että meidän ei tule väheksyä muita siitä syystä, että heidän syntinsä sattuvat olemaan erilaista kuin omamme.

Lopuksi, jos jollakulla on epäselvyyttä Jumalan tahdosta joissakin tilanteissa, niin hyvä tapa on kysyä neuvoa seurakunnan vanhimmilta ja muilta kypsiltä Jumalan tahtoa elämässään noudattavilta ihmisiltä. Esimerkiksi, jos haluat mennä naimisiin Jumalaan uskovan kanssa, mutta et ole varma haluaako Jumala juuri teitä toisillenne. Muista, että jos ihminen on uskova, ei se silti välttämättä tarkoita hänen olevan juuri sinua varten. Esimerkiksi jos lähes kaikki Jumalaa rakastavat ihmiset ympärilläsi ovat sitä mieltä, että teidän ei ole hyvä mennä naimisiin, niin silloin tämä lienee asianlaita omista haluistasi riippumatta. Sananlaskut 11:14 ei sano turhaan: Missä ohjausta ei ole, sortuu kansa, mutta neuvonantajain runsaus tuo menestyksen.

 

Päätelmä

Jumalan tahdon voi siis luokitella kolmeen eri kategoriaan. Hänen:

 1. Suvereeniin eli kaikkivoipaan tahtoon. Esimerkiksi Raamatun sanoma tulee leviämään kaikkeen maailmaan. Sitä ei pysty kukaan tai mikään estämään.
 2. Määräykselliseen tahtoon: Meidän tulee rukoilla Raamatun sanoman etenemisen puolesta, kunnioittaa vanhempiamme, olla tulematta juovuksiin, jne.
 3. Implisiittiseen tahtoon: Jumala tahtoo meidän johdattavan perhettämme hänen opetuksessaan, pysymään avioliitossamme, jne.

Voimme rukoilla näiden kaikkien kolmen puolesta niin, että kukin Jumalan tahdon kategoria tapahtuisi maan päällä niin kuin taivaissa. Tällä hetkellä Jumalan tahto tapahtuu täydellisesti taivaissa. Pyhät enkelit ja kirkastetut uskovaiset tekevät Jumalan tahdon taivaissa ilolla, viipymättä, jatkuvasti, keskeytyksettä, täydellisesti ja kokonaan.

Näin ei ole Jumalan määräyksellisen ja implisiittisen tahdon laita maan päällä. Me ihmiset rikomme Jumalan tahtoa vastaan jatkuvasti tekemällä syntiä. Meidän onneksemme Jumalan suvereeni tahto tapahtuu tälläkin hetkellä maan päällä, mutta meitä käsketään rukoilemaan myös sen puolesta.

Kaikkien näiden kolmen Jumalan tahdon kategorian puolesta rukoileminen siunaa meitä vähintään neljällä eri tavalla:

 1. Se muistuttaa meitä Jumalan tahdosta ja täten asennoittaa elämämme ja tekomme paremmin Jumalan tahdon alaisuuteen.
 2. Jumala pystyy täten käyttämään meitä tehokkaammin tarkoituksiinsa, josta meidät palkitaan ikuisuudessa.
 3. Tunnemme Jumalan läsnäolon paremmin, jonka seurauksena arvostamme ja luotamme häneen enemmän.
 4. Edelliset kolme kohtaa yhdessä johtavat ylistävämpään sydämeen ja rauhallisempaan sieluun.

Lopuksi muistakaamme, että Jumala on käskenyt meitä rakastamaan häntä kaikesta sydämestämme ja rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Tämä on hänen tahtonsa. Miksi siis emme tekisi hänen tahtonsa mukaan, etenkin jos itse rukoilemme hänen tahtonsa tapahtumista? Kun rukoilemme ”tapahtukoon sinun tahtosi”, niin mikäpä sen parempaa, että voimme omalla käytöksellämme osittain edesauttaa Jumalan tahdon tapahtumista.

Rukoilkaamme:

Meidän mahtava Jumalamme, joka hallitset maailmankaikkeutta. Kiitos miten olet opettanut meitä sanasi kautta koskien tahtoasi. Ohjaa meitä lukemaan sinun sanaasi useammin, jotta tahtosi olisi paremmin mielessämme ja muistissamme ja näin ollen eläisimme myös elämäämme enempi sen mukaisesti.

Iloitsemme myös siitä, että kun aikojen lopussa sinun valtakunta vihdoin saapuu, silloin sinun tahtosi tapahtuu kaikkialla ja sinun nimesi on pyhitetty. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaissa. Pyydämme näitä asioita Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tahdon mukaisesti, Aamen.

Lisää saarnoja osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com.

Post a comment